fbpx

Integritetspolicy

Rörelseäventyret värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Tillhandahålla tjänster och produkter

Om du har köpt någon av våra tjänster använder vi dina kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnar till oss i syfte att tillhandahålla dig produkten eller tjänsten. De rättsliga grunderna för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse att kunna administrera avtalet, rättsliga förpliktelser och, beträffande dig som enskild firma, att fullgöra avtalet. De uppgifter som behandlas för detta ändamål sparas så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla dig tjänsten eller leverera produkten. I samband med fakturering sparas vissa uppgifter i 7 år för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt bokföringslagen.

Genomföra evenemang

Som deltagare i ett av våra evenemang använder vi dina kontaktuppgifter och eventuella matpreferenser för att organisera och genomföra evenemanget. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att organisera och genomföra evenemang. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål raderas direkt efter avslutat evenemang.

I samband med att vi genomför evenemang kan vi komma att ta bilder och spela in videos av deltagarna. Dessa bilder och videos kan sedan publiceras på vår webbplats, i media och i sociala medier. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att informera omvärlden om våra evenemang. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål sparas tills vidare.

Marknadsföring och nyhetsbrev

Som kontaktperson hos befintliga eller potentiella kunder kan vi använda dina kontaktuppgifter för att kunna marknadsföra våra tjänster direkt till dig och informera dig om nyheter. Du kan få marknadsföring eller nyhetsaviseringar via exempelvis telefon, e-post och brev. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att marknadsföra oss och våra tjänster samt att förse dig med information om aktuella händelser. Den rättsliga grunden kan även vara ditt samtycke. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande eller brev som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge ditt företag är kund hos oss och därefter som längst 1 år efter det att vårt samarbete har upphört. Om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen raderas dina personuppgifter när du återkallar ditt samtycke. Om ditt företag inte är kund hos oss sparas personuppgifterna som längst i 3 månader.

Administrera leverantörer och affärspartners

Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Vi kan även komma att behandla dina kontaktuppgifter i syfte att utvärdera affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att utveckla affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos våra potentiella leverantörer, kan även komma att behandlas i syfte att samla in och utvärdera anbud i inköpsprocesser. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är leverantör hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Uppdatering av dina uppgifter

Som kontaktperson hos en av våra kunder, en leverantör eller annan intressent kan det förekomma att vi uppdaterar dina kontaktuppgifter mot olika privata och offentliga register som exempelvis SPAR i syfte att säkerställa att uppgifterna är aktuella. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse eftersom vi är skyldiga enligt lag att tillse att dina personuppgifter är aktuella och korrekta.

Tillhandahålla vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis ip-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur vår webbplats används. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Webbloggarna raderas som efter 30 dagar.

Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i vår information om användning av cookies.

Samarbete med myndigheter

Som företag har vi ständiga kontakter med olika myndigheter. Inom ramen för detta samarbete kan vi komma att dela personuppgifter om våra anställda, kunder och leverantörer i syfte att tillgodose viktiga samhällsintressen. Innan sådana delningar sker bedömer vi eventuella konsekvenser för våra anställda och begränsar antalet personuppgifter som delas. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att bidra till viktiga samhällsintressen. Personuppgifter som behandlas inom ramen för ett sådant samarbete sparas så länge samarbetet är aktuellt.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter enligt de raderingstider som anges under rubriken Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna kan dock sparas länge om detta krävs enligt lag som exempelvis bokföringslagen. I sådana fall raderar vi personuppgifterna efter de lagstadgade lagringsfristerna har passerat.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

För att kunna upprätthålla vår verksamhet anlitar vi olika leverantörer. Dessa leverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får dock inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en samarbetspartner, en leverantör eller till olika myndigheter.

Därutöver delar vi även dina personuppgifter på sätt som anges under rubriken Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter huvudsakligen inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock komma att överföra dina personuppgifter till leverantör eller underleverantör i länder utanför EU/EES. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert sker överföring endast till länder som enligt beslut från EU-kommissionen anses ha adekvat skyddsnivå. Alternativt grundar sig överföring alltid på standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har jag?

Om vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan hitta mer information om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan på begäran kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv. När dina personuppgifter har rättats, kommer vi att underrätta alla som vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av vissa av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar vissa behandlingar av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillgodose om behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och om den sker automatiskt.

Rätt till invändning

Om vi utför behandling med så kallad intresseavvägning som rättslig grund, har du rätt att invända mot behandlingen. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt att återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande regelverk kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Hur använder jag mina rättigheter?

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på nedanstående adress. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ska du vända dig till Datainspektionen.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Eskilstunacupen.

Ändringar i denna integritetspolicy

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats. 

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@rorelseaventyret.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2022-11-16